Tag: 23. April 2016

Transformers The Movie The Score

Den Transformers The Movie The Score deen vum Vince DiCola komponéiert gouf koum recht spéid Offiziel eraus. 2013 woar ët dann esou wäit Intrada huet den Score demols fir éischte kéier op CD eraus bruecht an Ufank Abrëll oder besser gesoet leider béi der letzter…