Tag: 6. Juni 2016

Generations Legends Optimus Prime & Roller

Den Roller kann sech an eng Waff verwandeln. Desen Optimus Prime Mold stammt vun dem IDW Comic Universum an gesäit mega aus, dass just schued dass hien momentan just als Legends Class erhältlech ass, ech hoffen ëmmer nach dass Hasbro deen iregendwann nach als Voyager…