Tag: 15. Juni 2016

Generations Sandstorm

Den Transformers Generations Sandstorm ass eng gudd Beispill dass Hasbro et drop huet. Nik nëmmen well et een Repaint ass vum  grandiosen Generations Springer Mold ass mee och well se deen op daat Maximalt duerg Remolding erausgeholl an esou eng komplett nei Figur gemaach…