Tag: 25. Juni 2016

TakaraTomy Masterpiece Bluestreak

Den TakaraTomy Masterpiece Bluestreak ass een Repaint mat ë puer modifizéiert Remolds, wéi den Kapp ass aaneschters an Hëfften sin aaneschters wéi déi vum TakaraTomy Masterpiece Prowl. An ass an mengen Aan ebenfalls eng cool Figur.