Tag: 6. September 2016

Combiner Wars Leader Thundercracker

Den Generations Combiner Wars Leader Thundercracker ass wéi den Generations Sandstorm een Extrem Remold zu engem schon existéiertem Transformer, héi vum Generations Jetfire. Ët ass eng richteg gäil Figur soguer den Cockpit léisst sech op machen, mee leider weisst Figur och eng schwaach Säit…