Tag: 26. September 2016

Generations Titans Return Terri-Bull

Den Generations Titans Return Titan Master Terri-Bull kënnt mam Headmaster deen ebenfalls richteg cool Skulptéiert ass an sein Transport ass een Panzer, dann een ë bëschen kommësch geroodenen Flieger an nach méi skuriel Waff…