Generations Titans Return Loudmouth

Den Generations Titans Return Titan Master Loudmouth kënnt mat engem futuristëschen Cybertronëschen Auto, deen sech och nach an eng Art Panzer verwandeln léisst an ebensou als eng Waff déi awer och bëschen einfach an Skuriel ausgesäit an mengen Aan.

Kommentar verfassen

%d Bloggern gefällt das: