Tag: 10. August 2017

Takara Tomy Masterpiece MP-711 Convoy

Héi ass een Bild vun der Verpackung vum Takara Tomy Masterpiece MP-711 Convoy. Een groussen Merci un http://www.ntf-archive.de dass ech dëss News mat ierg deelen kann. Diskussioun héi

Takara Tomy Transformers Legends LG-EX Metroplex Reissue

Takara Tomy wert 2018 den Transformers Legends LG-EX Metroplex nach engkéier erausbrengen. Also déi, die am Joer 2013 ën verpasst hun, kréien héi nach engkéier Chance ën ze ergattern. Een groussen Merci un http://www.ntf-archive.de dass ech dëss News mat ierg deelen kann. Diskussioun héi

Hauck Transformers Go-Karts

Elo kann ech ierg néi Informatiounen an Biller an een TV Spot zu den Hauck Transformers Go-Karts gin. Ët gët eng Optimus Prime an Bumblebee Variant. “Transforming the world of go karting from the Planet Cybertron, introducing the Transformers Bumblebee and Optimus Prime pedal Go…