Tag: 1. Oktober 2017

Takara Tomy Transformers The Last Knight Bronze Calibur Axt

Wann een an Japan Transformers fir 2000 Yen akeeft, krëtt een Gratis eng Takara Tomy Transformers The Last Knight Bronze Calibur Axt dozou. Sie ass eigentlëch fir den TLK Optimus Prime geduergt. Een groussen Merci un http://www.ntf-archive.de dass ech dëss News mat ierg deelen kann. Diskussioun héi

Transformers Authentics Decepticon Starscream

Héi ass een Bild vum Decepticon Starscream, op deem steht dass dëss Figur tatsächlich zu der Transformers Authentics Sub Line gehéiert. Een groussen Merci un http://www.ntf-archive.de dass ech dëss News mat ierg deelen kann. Diskussioun héi