Tag: 12. Oktober 2017

Takara Tomy Transformers Legends Greatshot an den Grand Maximus

Takara Tomy huet elo nach zwou Figuren an hierer Transformers Legends Toyline uegekënnëgt, ët handelt sech héibäi ëm den Greatshot an dem Grand Maximus. Greatshot ass een Retool vum Titans Return Sixshot an den Grand Maximus ass een Retool vum Titans Returns Fortress Maximus. Een…