Tag: 1. Januar 2018

Engt schéi neit Joer gewënscht vun Transformers Luxembourg

Voilà 2018 ass do an Transformers Luxembourg wënscht ierg Alleguerten engt schéi neit Joer.