Tag: 19. April 2018

Transformers Studio Series Blackout Prototype Leaked

Hei huet Hasbro een Video veröffentlëcht wou den Transformers Studio Serie Leader Blackout uegekënnëgt gët. Een groussen Merci un http://www.ntf-archive.de dass ech dëss News mat ierg deelen kann.

Takara Tomy Transformers Studio Series

Hei sin Verpackungsbiller vun den kommenden Takara Tomy Transformers Studio Series Figuren. Een groussen Merci un http://www.ntf-archive.de dass ech dëss News mat ierg deelen kann.