Tag: 4. Dezember 2018

Transformers: Rescue Bots Academy Toys

Hei sinn Biller zu den Transformers Rescue Bots Academy Toys Green Drake, Mega Mighties Hot Shot an den Electronic Hot Shot. Quelle: amazon.com

Bumblebee Movie – “Rebel Yell” TV Spot

Hei ass een weideren TV Spot zum kommenden Bumblebee Movie. Er hat den Titel “Rebel Yell”. Quelle: Trailer planet

Nei gro Prototypen Biller zu Transformers War for Cybertron Siege Soundwave, Prowl an méi

Op dem Snakas Blog sinn gro Prototype Biller vun Transformers War for Cybertron Siege Figuren gepostet ginn, dovunner sinn nei Battle an Micromasteren gewiesen ebensou Chromia waat een Retool ass vum Power of the Primes Novastar/Moonracer, den Prowl an den Soundwave.

Video Review vum Movie Masterpiece MPM-6 Ironhide

Hei ass een Video Review zum Transformers Movie Masterpiece MPM-6 Ironhide. Quelle: PrimeVsPrime

Hi-Res Biller vum MP-44 Optimus Prime 3.0

Op www.thefwoosh.com sinn elo Hi-Res Biller zu dem kommenden Transformers Masterpiece MP-44 Optimus Prime 3.0, Biller weisen dass den Optimus Prime mat 3 verschidden Optimus Prime kënnt, den Transformers The Movie Normal an Beschädëgten Kapp, dann een alternativenen Kapp deen dem Transformers G1 Cartoon Kapp no…