Kategorie: Video Reviews

Transformers War for Cybertron Siege Hound

Hei ass den Lëtzebueregen Video Review zu dem Transformers War for Cybertron Siege Autobot Hound.

Transformers War for Cybertron Siege Sideswipe

Hei ass den Lëtzebueregen Transformers War for Cybertron Siege Video Review.

Transformers War for Cybertron Siege Megatron

Hei ass den Lëtzebueregen Video Review zu dem Transformers War for Cybertron Siege Megatron.

Transformers War for Cybertron Siege Optimus Prime

Hei ass déi Lëtzebuereg Transformers War for Cybertron Siege Optimus Prime Video Review.

Transformers Power of the Primes Elita-1

Hei ass déi Lëtzebuereg Video Review zum Transformers Power of the Primes Elita-1

Transformers Power of the Primes Nemesis Prime

Hei ass den Lëtzebueregen Video Review zu dem Transformers Power of the Primes Nemesis Prime.

Transformers Prime Breakdown

Hei ass den Lëtzebueregen Video Review zu dem Takara Tomy Transformers Prime Breakdown deen ech vum Reyjin op der C.O.N.S. X kruet haat.

Transformers Power of the Primes Novastar

Hei ass den Lëtzebueregen Video Review zu der Transformers Power of the Primes Novastar.

Transformers Prime Wars Trilogy Punch/Counterpunch

Hei ass den Lëtzebueregen Video Review zu dem Transformers Prime Wars Trilogy Punch/Counterpunch.

Transformers Power of the Primes Moonracer

Hei ass den Lëtzebueregsprochegen Video Review zu der Transformers Power of the Primes Moonracer.

Transformers Power of the Primes Solus Prime, Quintus Prime & Megatronus

Hei sin déi läscht dräi Primemasteren mat Pretender Shells.

Transformers Power of the Primes Predacons & Predaking

An dësem Video Review huelen mir den Transformers Power of the Prime Predaking an Luppe.